Affärsnytta – Effektivisera ditt företag

Än hur bra du upplever att ditt företag fungerar kan du med moderna metoder hitta märkbara förbättringar och effektivisering med ibland förvånansvärt små justeringar och arbete. Med hjälp av en analys av verksamheten kan nyttan av en förändring vägas mot kostnaderna för att genomföra den. På så sätt skapar du ett underlag för beslut – affärsnyttan.

Vad är egentligen affärsnytta?

Enkelt, det är att tjäna pengar, eller hur? Nej. Syftet är att skapa och behålla sina kunder, Naturligtvis måste företaget vara lönsamt och gå med vinst, men det är inte det som är syftet, det är resultatet av hur företaget lyckas med att attrahera och behålla kunder.

Affärsnyttan

Vad är affärsnyttan med att arbeta aktivt med sitt företags närvaro på marknaden? Det uppenbara är att det ökar företagets försäljning och omsättning. Dessutom stärker du ditt varumärke och gör dig synlig för de personer du behöver som arbetskraft

Vårda ditt varumärke

Genom språk, tonfall, lättillgänglig information, utformning, färger och berättelser kan du förändra och förstärka bilden av ditt företag och varumärke. Idag gör många av oss först en sökning på nätet innan vi tar kontakt med ett företag – var därför noga med att dina googlare möter den bild av företaget som du står för.

Mätverktyg

Hur kan man mäta affärsnyttan? Här är några av de vanliga metoderna:

AIDA – Attention Interest Desire Action

Det traditionella sättet att följa kundens väg från uppmärksamhet, intresse, begär och handling. Du kan läsa mer om hur man använder sig av AIDA i företaget hos Starta Eget.

ROI – Return on Investment

Du har investerat 100 kronor och får tillbaka 160 kronor, då är ROI 60 kronor. Det vill säga 60%. Det är i teorin alltså ganska enkelt: du behöver veta hur mycket du investerat och hur mycket du har fått tillbaka. Vad har investerat är ganska enkelt att se, men att beräkna kostnaderna för löner, kontorskostnader och marknadsföring är inte lätt.

Hur stor del av kundens köp beror på marknadsföringen? Hur de blivit bemötta av kundtjänst och support? Eller beror det mesta på säljarna?

TAK/OEE – undersöka maskinerna i produktionen

Det här handlar om att mäta maskinernas effektivitet och alla processflödena genom hela företaget. Genom att mäta dessa värden kan man undersöka ifall det finns flaskhalsar eller brister i produktionen som borde åtgärdas. Man kan också se om man faktiskt utnyttjar sina maskiner så pass bra som möjligt. Mer om detta kan läsa hos Axxos som har sin egen programvara för just TAK/OEE-värden.

NPV – Net Present Value

En investerings alla förväntade intäkter och kostnader omräknas till tidpunkten för investeringen. På så sätt får man ett nuvärde och kan jämföra och rangordna olika alternativ. Det alternativ som ger högst nuvärde bör accepteras, under förutsättning att nuvärdet är positivt. En nackdel är att NPV inte tar hänsyn till likviditeten.

IRR – Internräntemetoden

IRR är en av de viktigaste alternativen till NPV och har dessutom släktskap med denna metod.

Det som söks är den ränta där projektets NPV blir 0, dvs även här omräknar man framtida in- och utbetalningar till nuvärden.

Om IRR är högre än kalkylräntan så accepteras investeringen. IRR har dock samma nackdel som NPV – den tar inte hänsyn till likviditeten.

Hur ser jag att det här ger någon effekt?

Allt företaget gör kan mätas och analyseras. Att arbeta med sin affärsnytta är ett ständigt pågående arbete, där man kan mäta och säkerställa att investeringarna på sikt ger vinst.

Utveckling

Allt detta kan användas för ditt företags utveckling. När ditt företag utvecklas och växer i takt med ökad orderingång så är det viktigt att alla delar i företaget följer med och att allt fungerar som ett enda stort kugghjul. Tänk på att inte ta in mer kundorder än ni klarar av att leverera inom utsatt tid för att inte göra avkall på den kvalitén ni redan har på ert arbete. Det kan många gånger vara viktigare att vårda de kunder man redan har än att hela tiden jaga nya. Tänk igenom framtiden och sätt tydliga mål för vad ni vill satsa på.

Expandera

Behövs utbyggnader eller lokalbyte och se till att personalstyrkan är tillräcklig för att klara av efterfrågan. Har ni den utrustning som krävs för att möta framtiden och behöver något effektiviseras. När ni har alla dessa delar på plats så är det dags att expandera och utveckla företaget till att bli bättre, större och ännu effektivare.

Du gillar kanske också...